Магазин за луксозни ризи Franck Michel

Общи условия

 

С общите условия се уреждат взаимоотношенията между регистрирани потребители и/или клиенти на VOGUESTORE.bg. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.voguestore.bg cе счита, че Вие приемате напълно и сте съгласни с описаните по долу Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

“Глобал Консулт Сървисис“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Веслец „ 2, с ЕИК 202748197 и банкова сметка IBAN: BG83FINV91501016002822, BIC: FINVBGSF.В общите условия за по-кратко ще се нарича – voguestore

Интернет страница – voguestore.bg домейни : voguestore.eu и техните суб-домейни, включително, но не ограничено до публичната Интернет страница,

Партньори – търговски дружества, с които voguestore.bg е сключило договори за продажба на купони за намаление за ползване на услугите и/или продуктите, предоставяни в съответните търговски обекти.

Ваучър – документ и/или карта за намаление, издаден от voguestore, който е валиден за срока посочен в него, като преференция за лоялни регистрирания потребител и клиенти

Съдържанието има следната дефиниция:

Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство от всякакъв тип,позволяващ отварянето и;

Цялото съдържание на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и/или КЛИЕНТ от voguestore посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на voguestore, независимо от начина на комуникация;

Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от voguestore.bg в даден период;

Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица, с които voguestore има установено партньорство в определен период;

Информация, отнасяща се до voguestore или каквато и да е информация, с източник voguestore.

Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. хартиено писмо, интернет, електронна поща и др.).

Регистриран потребител – физическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до цялото СЪДЪРЖАНИЕ, чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между voguestore и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail, адрес и парола, които позволяват само на един Регистриран потребител да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез, който са достъпни УСЛУГИТЕ.

Клиент – физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на профил на Регистриран потребител.

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика /voguestore/ до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери , при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Съобщения и известия – информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери , или промоции предлагани от страна на voguestore в определен период от време, без обвързване на voguestore с предоставената информация.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери, от страна на voguestore към КЛИЕНТ .

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Този Документ определя общите условия при които Регистриран потребител или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между voguestore и Регистриран потребител /Клиент.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Регистрираният потребител или Клиентът се придържа към настоящите Oбщи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.voguestore.bg и www.voguestore.eu

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, Регистрирания потребител или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, Регистрирания потребител или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, voguestore или всяко друго лице с което voguestore има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Регистрирания потребител или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които voguestore предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на voguestore (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на voguestore.

2.5.2. voguestore ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

2.6. Клиентът / регистрирания потребител може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Регистрирания потребител / Клиентът може да се свърже с voguestore или да използва интернет връзките, които е получил от voguestore за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към voguestore.

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към voguestore и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, voguestore ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Интернет страницата е адресирана само към Регистрирани потребител и Клиенти, които са надлежно регистрирани и одобрени за това от voguestore. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за Клиенти с местожителство в България. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на voguestore или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което voguestore притежава съответните разрешения за ползване.

3.2. Регистрираният потребител или Клиентът няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва , излага, включва, каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на voguestore, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън voguestore, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на voguestore.

3.3. Всяко Съдържание, до което Регистриран потребител или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между voguestore и Регистриран потребител или Клиент или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на voguestore към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Регистриран потребител или Клиент може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако voguestore даде на Регистриран потребител или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Регистриран потребител / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай, че съществува и не представлява поверителна информация дадена от voguestore на дадения Регистриран потребител, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Регистриран потребител или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Регистриран потребител или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за voguestore и / или служителя на voguestore, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели, освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

4. Контакт

4.1. voguestore публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Регистриран потребител или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Регистрирания потребител или Клиентът позволява на voguestore да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава voguestore да осъществи обратна връзка с Регистриран потребител или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до voguestore се извършва електронно, чрез телефон или други налични за или Клиента средства, което представлява презумпция, че Регистриран потребител или Клиентът се съгласява да получава известия от voguestore по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. voguestore си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. Известия и съобщения

5.1. Когато Регистриран потребител или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и/или Известия и/или съобщения от voguestore.

5.2. Цялата информация получена от Регистриран потребител или Клиент с цел да се изпращат Брошури и/или Известия и/или съобщения ще бъде използвана от voguestore в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия и/или съобщение от страна на Регистриран потребител или Клиента може да бъде направен по всяко време:

5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и/или Известие и/или съобщение

5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и/или Известия и/или съобщения, използвайки своя Профил в сайта.

5.3.3. Чрез контакт с voguestore според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

5.4. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия и/или съобщения не означава, че Клиентът или Регистрирания потребител отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. voguestore си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия и или съобщения, както и да премахне от своята база данни Регистриран потребител или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия и/или съобщения без всякакви бъдещи ангажименти от страна на voguestore или допълнително известие.

5.6. voguestore няма да включва в Брошурите и/или Известията и/или съобщения към Регистриран потребител или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с voguestore по време на изпращането на Брошурата и/или Известието и/или съобщението.

5.7. С приемане на този Документ всеки Регистриран потребител или Клиент се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от voguestore, осъществявани със или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от voguestore.

5.8. Информация за контактите на отделен Регистриран потребител или Клиент ще бъде използвана от voguestore в рамките поставени от политиката на поверителност. voguestore си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Регистриран потребител или Клиент без всякакви бъдещи ангажименти от страна на voguestore и без допълнително известие.

5.9. Всеки Регистриран потребител или Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от voguestore за целите на директния маркетинг и реклама, като заяви това на посочените форми за контакт с voguestore

6.Поверителност

6.1. voguestore събира лични данни и специална информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Регистриран потребител или Клиент за следните цели:

Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен ваучер;

Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на ваучер;

Осигуряване на достъп до услуги и информация;

Изпращане на Брошури и/или Известия и/или съобщения само по електронен път;

Контактуване с Регистриран потребител или Клиент с неговото доброволно съгласие;

Контактуване, свързано с:
- Обслужване на клиенти;
- Статистически цели.

6.2. voguestore може без съгласието на Регистриран потребител или Клиент да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от voguestore за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Регистрираните потребители или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Регистриран потребител / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на voguestore и / или на трети лица с които voguestore има договорни взаимоотношения.

6.3. Клиентът или Регистриран потребител има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Регистрирания потребител се свързва с voguestore чрез възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Регистрирания потребител има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на voguestore се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Регистриран потребител само на Интернет страницата. voguestore не отговаря по никакъв начин за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. voguestore се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Регистриран потребител или Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че voguestore може да предостави данни, съдържащи лична информация на Регистриран потребител или Клиент с оглед изпълнение на упоменатите цели (напр. извършване на доставка от куриер и др. подобни), както и в случаите на т. 2.12 от настоящия Документ.

6.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. voguestore гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10. voguestore не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

7. Продажби през Интернет

7.1. Достъп до Услуги и продукти

7.1.1. Достъпът до услуги и продукти е позволен на всеки Потребител, който е създал Профил.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги и Продукти,Потребителят трябва да приеме този Документ.

7.1.3. voguestore може да ограничи достъпа до Услуги и Продукти на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.

7.1.4. Всеки Клиент / Регистриран потребител може да има само един Профил на Интернет страницата. voguestore не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.

7.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 7.1.4. по Документа, voguestore си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги и Продукти на Клиента.

7.2. Продукти и Услуги

7.2.1. voguestore може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които voguestore има договорни взаимоотношения или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, включително и придобитите ваучери, закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.

7.2.3. voguestore може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на ваучери, по всяко време за един или повече Клиенти.

7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

7.2.5. Цените, показани в Интернет страницата www.voguestore.bg и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

7.2.6. Фактурирането на закупените продукти или ваучери става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Регистриран потребител /Клиента, който е направил поръчката.

7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на ваучери, на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за voguestore, а са само начин на представяне.

7.2.8. При представянето на продукти / услуги voguestore си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

7.3. Валидност на предложението

7.3.1. voguestore си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги, включително и цената на продаваните ваучери, без предварително да известява за това Регистрирания потребител или Клиента.

7.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка ваучери, е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.

7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или само по време на периода на промоцията, ако е упоменат такъв.

7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на ваучери, не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

7.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 7.6.3. от Документа не може да бъде променяна.

7.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 7.9.

7.3.7. voguestore, вън от предоставената услуга за закупуване на ваучери и по своя собствена преценка може да издава на регистрираните потребители на клуба карти за намаление

7.3.8. Стойността на отстъпката на картата за намаление се определя едностранно от voguestore.

7.3.9. Валидността на картите за намаление е 30 дни освен ако в тях изрично не се предвижда друг по-къс или по-дълъг период на валидност.

7.4. Поръчка чрез Интернет

7.4.1. Регистриран потребител /Клиент може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил. Поръчка през Интернет страницата може да направи единствено Регистриран потребител /Клиент по смисъла на настоящия Документ, като същият следва да е създал свой Профил..

7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.

7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че voguestore може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от voguestore средства във връзка със следните ситуации:

7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.

7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 8.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)

7.4.3.3 Потвърждение на стойността на закупения ваучер.

7.4.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктитe и/или ваучерите.

7.4.4. voguestore може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;

7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на voguestore и / или на неговите партньори;

7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

7.4.4.4. ако voguestore прецени,че Клиента действа злонамерено спрямо voguestore

7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато voguestore или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.

7.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или voguestore потвърди на Клиента валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

7.4.7. В случаите ,когато voguestore не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която voguestore е следвало да изпълни задължението си по договора.

7.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

7.5. Поръчка по телефона

7.5.1. Клиент / регистриран потребител не може да направи поръчка по телефона.

7.6. Договор и изпълнение

7.6.1. voguestore ще приложи в пратката до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.

7.6.2. voguestore ще информира Клиента за състоянието, в което се намира договора или поръчката.

7.6.3. voguestore ще приложи в пратката до Клиента, необходимата информация, която касае начините на употреба на продуктите / услугите закупени от Клиента.

7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

7.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените ваучери, посредством избрана от voguestore компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от voguestore.

7.7.2. Времето за доставка обикновно е средно от 1 до 3 работни дни от направата на поръчката, без да надвишава 7 работни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, voguestore се задължава да информира Клиента за това.

7.8. Качество и гаранции

7.8.1.Гаранцията на продуктите, предлагани от voguestore е същата, която предлагат доставчиците на voguestore.

7.8.2. voguestore не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

7.9. Връщане на продукти

7.9.1. Клиент на voguestore може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;

7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

7.9.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.

7.9.1.4.Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.

7.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.

7.9.2. Клиентът е задължен да информира voguestore за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 7.9.1.5.

7.9.3. Клиент, който извести voguestore в съгласие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на voguestore не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай voguestore ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.

7.9.4. Клиент на voguestore не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

7.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.;

7.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл.

7.9.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.

7.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

7.9.4.4. voguestore си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като бельо, бански костюми и козметика. Регистрираният потребител / Клиентът ще бъде уведомен на страницата на всеки продукт дали може да бъде върнат или не.

7.9.5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящия Документ, voguestore ще възстанови на Клиента или Регистрирания потребител заплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. В случай, че продуктът не може да бъде доставен по смисъла на т. 7.7.2., изр. второ, voguestore се задължава да възстанови на Клиента или Регистриран потребител заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката съгласно т. 7.7.2. изр. първо. В останалите случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 30 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Клиент. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.

7.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 7.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

7.9.7. В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл. 7.9.1.3., но voguestore не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, voguestore се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 7.9.5.

7.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.

7.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 7.9.1.1. , 7.9.1.2. , 7.9.1.3 , при които voguestore ще понесе разходите по доставката .

7.10 Връщане на ваучери.

7.10.1. Клиентът или регистрирания потребител могат да върнат закупените ваучери до момента на тяхното употребяване с цел закупуване на стоки /услуги от трети лица, с които voguestore има сключени договори, по силата на които клиент или регистриран потребител може да придобива стоки / услуги чрез представянето на закупен от voguestore ваучер.

7.10.2. voguestore не носи отговорност и не приема рекламации за качеството на стоките / услугите, които са придобити посредством реализирането на правата по закупените от voguestore ваучери.

7.10.3. voguestore не е обвързано от общите условия, които се предоставят от трети лица на клиента или регистрирания потребител, във връзка с придобиване на стоки / услуги чрез реализиране на правата по закупените от клиента или регистрирания потребител ваучери.

8. Злоупотреба с лични данни

8.1. Клиентът / Регистрирания потребител (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.2. voguestore не поема каквато и да било отговорност, в случай че Регистрирания потребител / Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на voguestore.

8.3. Клиентът или регистрирания потребител се задължава да информира voguestore при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. voguestore не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Регистриран потребител / Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

8.5. Контактите, осъществени от страна на voguestore чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8.6. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или voguestore и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

8.6.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Регистриран потребител / Клиент използвайки Профил или друг метод;

8.6.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от voguestore към неговите Регистрирани потребители / Клиенти;

8.6.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;

8.6.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от voguestore към Регистрирани потребители или Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

9. Отговорност

9.1. voguestore не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

9.2. voguestore не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Регистриран потребител или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на voguestore, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с voguestore чрез наличните данни за контакт, така че voguestore да може да вземе информирано решение.

9.4. voguestore не гарантира на Регистриран потребител или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на voguestore.

9.5. voguestore не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. voguestore не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Регистриран потребител или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на voguestore, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Регистриран потребител / Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.7. voguestore не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

9.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;

9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

9.7.3.продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен ваучер ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.

9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Регистриран потребител и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

10. Непреодолима сила

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

11. Съдебни спорове

11.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от voguestore до неговите Регистрирани потребители / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Регистриран потребител / Клиент и voguestore, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

11.3. voguestore не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Регистриран потребиетел и voguestore или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

11.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

12. Заключителни разпоредби

12.1. voguestore си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Регистрираните потребители или Клиентите.

12.2. voguestore не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.3. voguestore си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

13. Обратна връзка

13.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно www.voguestore.bg, моля свържете се с нас на телефони 0878 103 961 и 0878 103 962, който е на ваше разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, както и на.

13.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.voguestore.bg, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на “Глобал Консулт Сървисис“ ЕООД.

Глобал Консулт Сървисис“ ЕООД..
Ул „Веслец“ 2,
6600 Кърджали,
България
Телефон: +359 0878 103 961/ 0878 103 962
Email: store@voguestore.bg
www.voguestore.bg